اهواز

در خوزستان، ایران
امروز: پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اهواز، در استان خوزستان، ایران

اطلاعات شهر اهواز

آب و هوای شهر اهواز

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۳۳۸۹۷.۷۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۳

ساعت: ۱۹:۱۴

دما: °۴۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳۰ (سانتیگراد)