اهواز

در خوزستان، ایران
امروز: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر اهواز، در استان خوزستان، ایران

اطلاعات شهر اهواز

آب و هوای شهر اهواز

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال غرب

رطوبت: ۱۰ درصد، فشار: ۳۳۹۹۹.۳۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۶

ساعت: ۲۰:۰۸

دما: °۴۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۷ (سانتیگراد)